ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ/RETHYMNO MUNICIPALITY

First name

VASILEIOS

Last name

MYRIOKEFALITAKIS

Organisation name

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ/RETHYMNO MUNICIPALITY

Type of member

Local/Public Authority

Describe your organisation

Το Ρέθυμνο είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης η οποία φιλοξενεί πάνω από ένα εκατομμύριο τουρίστες ετησίως δημιουργώντας δυσκολίες κατά τη μετακίνηση των πολιτών και των επισκεπτών. Η σχέση του Ρεθύμνου με τη βιώσιμη κινητικότητα,  ξεκίνησε  το 2007 που ξεκινήσαμε το στρατηγικό μας σχεδιασμό με μια σειρά από παρεμβάσεις προωθώντας βιώσιμους τρόπους μετακίνησης όπως το ποδήλατο, το περπάτημα και η χρήση της αστικής συγκοινωνίας.

Το πρώτο ΣΒΑΚ για το Δήμο Ρεθύμνης,  εκπονήθηκε το 2019  στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος CIVITAS DESTINATIONS το οποίο είχε στόχο την ενσωμάτωση της τουριστικής διάστασης και της έντονης εποχικής διακύμανσης στον σχεδιασμό.

Έχει επίσης εκπονηθεί το Στρατηγικό Σχέδιο για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας το οποίο περιελάμβανε ανάλυση όλων των ατυχημάτων της τελευταίας δεκαετίας και πρότεινε αναπλάσεις στην περιοχή με τα περισσότερα ατυχήματα. Οι αναπλάσεις αυτές έχουν προγραμματιστεί και έχει εγκριθεί χρηματοδότηση έτσι προγραμματίζεται περαιτέρω η ενίσχυση της ασφάλειας στο Ρέθυμνο.

Το Ρέθυμνο αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της κινητικότητας με μια ολιστική προσέγγιση που στοχεύει σε τρεις βασικούς άξονες: την ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών μετακίνησης, δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης καθώς και χτίζοντας δυνατές συνεργασίες με τοπικούς φορείς.

Είμαστε σε διαρκή προσπάθεια για την ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών μετακίνησης, δίνουμε βαρύτητα στην ασφάλεια κατά τη μετακίνηση με τα πόδια και το ποδήλατο.

Ειδικής βαρύτητας είναι και οι δράσεις οδικής ασφάλειας του Δήμου στα σχολεία με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών από και προς αυτά με τα πόδια και το ποδήλατο. Έτσι έχουμε καταφέρει όλοι οι μαθητές όλων των δημοτικών σχολείων του Δήμου μας να παρακολουθήσουν τέτοιες δράσεις, καθώς και μεγάλος αριθμός μαθητών στα Γυμνάσια και στα Λύκεια.

Σημαντικός φορέας με τον οποίο ο Δήμος έχει έμπρακτη και συνεχή συνεργασία είναι τα ΚΤΕΛ αναγνωρίζοντας την από κοινού ανάγκη για ενίσχυση της αστικής  συγκοινωνίας.

Ο Δήμος Ρεθύμνης δίνει μεγάλη βάση στα θέματα οδικής ασφάλειας και έχει προχωρήσει σε ανάλυση των οδικών ατυχημάτων στα πλαίσια εκπόνησης του ΣΒΑΚ και του Στρατηγικού Σχεδίου μείωσης των οδικών ατυχημάτων για τη δεκαετία 2007-2017. Έτσι έπειτα από μια σειρά αναπλάσεων με γνώμονα την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας έχει καταφέρει τη μείωση των οδικών ατυχημάτων κατά 80% την τελευταία δεκαετία.

Έχει αναπτύξει το Στρατηγικό Σχέδιο για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας του οποίου οι δράσεις πρόκειται να υλοποιηθούν σύντομα καθώς έχει εγκριθεί χρηματοδότηση.

Έχει εκπονήσει Σχέδια Κινητικότητας σε 11 σχολεία και στο Πανεπιστήμιο τα οποία προτείνουν τον επανασχεδιασμό του δημόσιου χώρου, τη βελτιστοποίηση της οδικής σήμανσης και την εξυπηρέτηση από τη δημόσια συγκοινωνία με στόχο τη μείωση της κυκλοφορίας και των ατυχημάτων γύρω από τις περιοχές των σχολικών συγκροτημάτων και του Πανεπιστημίου.

Το στοίχημα της  βιώσιμης κινητικότητας, προϋποθέτει εκτός των υποδομών και των έργων,  αλλαγή της νοοτροπίας των πολιτών που είναι άλλωστε οι κύριοι αποδέκτες και χρήστες τους . Ήδη διαπιστώνουμε με ικανοποίηση την θετική αλλαγή στην οδηγική τους συμπεριφορά, στο σεβασμό στον Κ.Ο.Κ αλλά και στην επιρροή που ασκούν στον τρόπο που οδηγούν και κινούνται οι  πολίτες.  

Ο Δήμος Ρεθύμνης έχει πιστοποιηθεί ως πόλη φιλική προς το ποδήλατο λόγω των μακροχρόνιων προσπαθειών που έχουμε κάνει να ενισχύσουμε τη χρήση αυτού του εναλλακτικού μέσου μετακίνησης εφαρμόζοντας καλές πρακτικές.  Διαθέτουμε υποδομές και υλοποιούμε μία σειρά από δράσεις που ενισχύσουν την βιώσιμη κινητικότητα.

Ο δήμος πλέον έχει πάνω από 12χλμ ποδηλατόδρομους εντός πόλεως και πάνω από 100χλμ στα χωριά και στην ενδοχώρα. Έτσι δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους και στους επισκέπτες να επισκεφθούν τα πιο όμορφα σημεία του νομού με ποδήλατο.

Ο Δήμος Ρεθύμνης καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση του κόσμου και κάθε χρόνο διοργανώνει σειρά δράσεων κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας με διάκριση του Δήμου μας και βραβείο 2ης θέσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το έτος 2019.

Για όλα τα παραπάνω ο Δήμος Ρεθύμνης, τιμήθηκε με το 1ο Πανευρωπαϊκό Βραβείο Urban Safety Award το 2022.

 

Rethymno is the third largest city of Crete which hosts more than one million tourists per year creating difficulties in the movement of citizens and visitors. Rethymnon's relationship with sustainable mobility started in 2007 when we launched our strategic planning with a series of interventions promoting sustainable modes of transport such as cycling, walking and the use of urban transport.

The first Urban Mobility Plan for the Municipality of Rethymnon was prepared in 2019 in the framework of the European project CIVITAS DESTINATIONS which aimed to integrate the tourism dimension and the strong seasonal variation in the planning.

The Strategic Plan for the enhancement of road safety has also been elaborated which included an analysis of all accidents in the last decade and proposed redevelopments in the area with the most accidents. These redevelopments have been planned and funding has been approved so further safety improvements in Rethymnon are planned.

Rethymnon is addressing the challenges of mobility with a holistic approach that targets three main pillars: strengthening alternative forms of transport, education and awareness raising actions and building strong partnerships with local stakeholders.

We are in a constant effort to strengthen alternative forms of transport, we put emphasis on safety when travelling on foot and by bike.

Special emphasis is also placed on the Municipality's road safety actions in schools to ensure that students can safely travel to and from schools on foot and by bicycle. Thus we have managed to get all pupils of all primary schools in our municipality to attend such actions, as well as a large number of pupils in secondary schools and high schools.

An important institution with which the Municipality has practical and continuous cooperation is the bus companies, recognizing the common need to strengthen urban transport.

The Municipality of Rethymnon attaches great importance to road safety issues and has proceeded with an analysis of road accidents in the context of the preparation of the Road Safety Plan and the Strategic Plan for the reduction of road accidents for the decade 2007-2017. Thus, after a series of road safety-oriented redevelopments, it has managed to reduce road accidents by 80% in the last decade.

It has developed the Strategic Plan to enhance road safety whose actions are to be implemented soon as funding has been approved.

It has developed Mobility Plans in 11 schools and the University which propose the redesign of public space, optimization of road signage and public transport services to reduce traffic and accidents around the school and University areas.

The sustainable mobility challenge requires, in addition to infrastructure and projects, a change in the mindset of citizens, who are the main recipients and users. We are already seeing with satisfaction the positive change in their driving behaviour, in their respect for the traffic rules and in the influence they have on the way they drive and move.  

The Municipality of Rethymnon has been certified as a bicycle friendly city due to the long term efforts we have made to enhance the use of this alternative means of transport by implementing good practices.  We have infrastructure and we are implementing a series of actions to enhance sustainable mobility.

The municipality now has over 12km of cycle paths within the city and over 100km in the villages and inland. This enables residents and visitors to visit the most beautiful parts of the county by bike.

The Municipality of Rethymnon makes great efforts to raise awareness and every year it organizes a series of actions during the European Mobility Week with our Municipality being awarded 2nd place in the European level for the year 2019.

For all of the above, the Municipality of Rethymnon was awarded the 1st Pan-European Urban Safety Award in 2022.

 

 

Country