Školení Dopravní značení na pozemních komunikacích

13 April 2023 08:00 – 16:00
Centrum dopravního výzkumu
Brno
Czech Republic

Organiser

CDV

Dopravní značení na pozemních komunikacích

Školení je určeno pro úředníky ministerstva dopravy, krajských úřadů a obecních úřadů, obcí s rozšířenou působností, dále pro správce komunikací, projektanty a dopravní inženýry. Číslo akreditace kurzu: AK/PV-399/2013

Zodpovídáte za správné dopravní značení a potřebujete získat aktuální znalosti z této stále se měnící problematiky?

Navštivte naše jednodenní akreditované školení „Dopravní značení na pozemních komunikacích“.

V jeho rámci vás seznámíme s principy užívání a umisťováním dopravního značení na pozemních komunikacích zejména s ohledem na ustanovení § 77, § 77a a § 78 zákona 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které se zabývají stanovením místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užitím dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace. Obsah školení jsme přizpůsobili aktuální platné legislativě.

Kurz je členěn do dvou tematických bloků: Dopravní značení – všeobecný výklad V tomto bloku vás seznámíme:

 • se základními zásadami organizace a řízení provozu na pozemních komunikacích z hlediska dopravního značení a souvisejícími právními a technickými předpisy,
 • se systémem jakosti odboru pozemních komunikací ministerstva dopravy v této oblasti,
 • s druhy dopravních značek a zařízení, s jejich rozdělením podle provedení a světelně technických vlastností.

V samostatných přednáškách shrneme základní zásady umísťování a užívání dopravních značek a dopravních zařízení vždy s uvedením názorných příkladů. Přitom bude kladen důraz na účelnost, srozumitelnost a výstižnost dopravních značek a dopravních zařízení. Závěr tohoto bloku bude věnován diskusi, dotazům či připomínkám.

Termín školení a místo konání:

Sledujte naši aktuální nabídku: http://www.cdv.cz/akce/

Délka: 6 hodin + přestávka

Cena: 3 600,- Kč

Užití a umístění dopravního značení

Obsahovou náplň tohoto bloku zaměříme na vlastní umísťování dopravních značek a dopravních zařízení.

Vysvětlíme vám problematiku umísťování značení ve vztahu:

 • ke směru provozu na pozemních komunikacích, tj. jeho výškového, bočního a směrového umístění,
 • k vzdálenosti před označovanými místy,
 • k vzájemné vzdálenosti a jejich kombinacemi,
 • k jejich počtu a společnému umísťování.

Po absolvování tohoto bloku získáte komplexní a zároveň detailní informaci o užívání a umísťování jednotlivých druhů dopravního značení na konkrétních příkladech. Seznámíme vás se vzorovým označením vybraných dopravních situací dopravními značkami a zařízeními.

Závěr tohoto bloku věnujeme vašim dotazům a také zpětné vazbě pro nás, jak jste byli obsahem kurzu spokojeni. Na konci každého kurzu všichni účastníci získají osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Historie aktivit v oblasti dopravního značení na CDV, v. v. i, sahá až k samému začátku vzniku organizace. Centrum dopravního výzkumu, jako jediná dopravně vědeckovýzkumná organizace v působnosti Ministerstva dopravy, zpracovávala již od začátku všechny důležité Technické podmínky, vzorové listy a metodické pokyny pro Ministerstvo dopravy ČR týkající se dopravního značení.

Při jejich návrhu byly vždy respektovány následující základní zásady: účelnost, srozumitelnost, výstižnost, viditelnost a údržba. V souladu s těmito zásadami a díky prvotnímu impulsu odboru pozemních komunikací ministerstva dopravy, vznikla kompletní ediční řada technických podmínek, včetně jejich novelizací, která je již přes dvacet let využívána všemi subjekty zabývajícími se dopravním značením z nejrůznějších úhlů pohledu.

Mezi nejdůležitější technické podmínky patří:

 • TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
 • TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
 • TP 81 Zásady pro navrhování světelných signalizačních zařízení na pozemních komunikacích
 • TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích
 • TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
 • TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích

Lektoři kurzu:

 • Ing. Pavel Havránek
 • Ing. Eva Simonová
 • Ing. Pavel Skládaný
 • JUDr. Sabina Burdová

Kontakt: nabidka@cdv.cz

Contact details