MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Good Practice

Safe Kindergarten

  1. Lietuvių
  2. English

Safe Kindergarten

Organisation details

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
School / Research center
Contact name 
Eva Barna
Telephone number 
+36305258194
Please describe the main road safety challenges/problems you have addressed or are addressing. 
A gyermekek közlekedésre nevelésének első színtere – a családon kívül – az óvoda. A közlekedésbiztonságra, közlekedésre nevelés része kell, hogy legyen a biztonságos közlekedéshez szükséges tudásanyag, közlekedési szabályok, helyzetek elsajátítása; a szükséges készségek fejlesztése tréningek, tapasztalat révén; az attitűdök és motivációk fejlesztése a veszélyhelyzet-felismerés, személyes biztonság és más közlekedők biztonsága terén; illetve a szükséges információk nyújtása a megfelelő közlekedési mód kiválasztásához. Csak az egységes közlekedésre nevelés biztosíthatja, hogy minden gyerek részt vegyen az oktatásban, és mindenki kellően felkészült legyen. A biztonságos közlekedésre való felkészítés hatékonnyá tételéhez a köznevelés minden szintjén szükség van a közlekedésbiztonsági ismeretek kötelező jelleggel történő oktatására elméleti és gyakorlati formában is. A KTI legfrissebb kutatási eredményei azonban azt mutatják, hogy ezek a tankönyvek, tananyagok hiányosságokat, téves útmutatásokat is tartalmazhatnak. Az intézményeknek és a pedagógusoknak pedig támogatás, segítség kell a feladatok ellátásához. Ahhoz, hogy országosan homogén közlekedésre felkészítés valósuljon meg, rendkívül fontos, hogy egységes, szakmailag ellenőrzött módszertani anyagok, tananyagok kerüljenek átadásra a pedagógusok részére. Biztosítani kell a pedagógusok felkészítését egységes szakmai anyagok készítésével, és a közlekedésre nevelés gyakorlati oktatásának bevált módszereivel.

Project activities

If you work together with external partners, list the most important partners and briefly describe their role. 
Közlekedési szakértők, közlekedésre neveléssel foglalkozó tanárok, óvónők: közlekedésre nevelési tananyagok kidolgozása, szakmai ellenőrzése. ORFK-OBB: 2020-ban és 2021-ben az ORFK-OBB védnökségével valósult meg. A plakettek óvodákhoz való eljuttatásában az ORFK megyei titkárai segédkeztek.
Please describe the project activities you carried/are carrying out and the time period over which these were implemented. 
A Biztonságos Óvoda Program 2016., 2017. és 2018. évben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, majd az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére, 2020-ban és 2021-ben az ORFK-OBB védnökségével valósult meg. Minden évben nagy érdeklődés, túljelentkezés és sikeres megvalósítás övezte a programot, országos lefedettséggel már több mint 1000 óvodát sikerült támogatni. 2016-ban 328 óvoda, 2017-ben pedig már 480 óvoda jelentkezett. 2018-ban az előző évben nem bekerült intézmények részére került meghirdetésre a program, azaz 280 óvoda részére, akik közül 210-en erősítették meg pályázatuk fenntartását. 2020-ban 298 óvoda adott le érvényes jelentkezést, 2021-ben pedig 230 intézmény. Minden évben az első 200 jelentkező óvodának nyílt lehetősége a programba való bekerülésre. A program egyik legfontosabb célja képzés-nevelés tekintetében az óvodai nevelési tervbe integrálható közúti közlekedésbiztonsági módszertan és oktatási segédletek megismertetése az intézményekkel és ezáltal az intézmények közlekedésre nevelési tevékenységének támogatása, valamint az óvodákon belül óvodai „közlekedési koordinátorok” kijelölésének ösztönzése, akik a jövőben dedikáltan foglalkoznak a közlekedésbiztonsági események koordinálásával. A Biztonságos Óvoda Program keretében nemcsak óvodák kaptak támogatást a közlekedésbiztonsági nevelési projektek megvalósítására, hanem sikerült óvodai közlekedésre neveléssel foglalkozó szakemberek számára is továbbképzést nyújtani. Ezek a szakemberek lettek azok a trénerek, akik a nyertes óvodákat aztán végiglátogatták és bemutatták a közlekedésre nevelési módszertani anyagok hatékony alkalmazását. A megtartott bemutató órák mellett felvették az úgynevezett monitoring kérdőíveket. 2016-ban 28 óvodalátogató tréner felkészítése valósult meg, 2017-ben 20, 2018-ban pedig 14 főé, akik végiglátogatták a programba bekerült óvodákat. 2020-tól (tekintettel a járványhelyzetre) az óvodalátogató trénerek helyett az óvodapedagógusok online továbbképzése valósult meg, akik aztán saját intézményükben valósították meg az átadott módszertan szerinti foglalkozásokat. 2020-ban a bekerült óvodákból összesen 207 óvodapedagógus vállalta a közlekedésbiztonsági koordinátori szerepet és sajátította el a képzési anyagokat. 2021-ben online távoktatás formájában összesen 254 óvodapedagógus teljesítette sikeresen a képzést. A távoktatáson való részvételről az óvodapedagógusok tanúsítványt kaptak, mely a pedagógus-életpályamodell szerint beszámítható, kreditpontra váltható. A program keretében a teljes módszertani anyag átadásra került a résztvevő óvodáknak, mely a közlekedésre nevelés témakörének az óvodai nevelési tervbe való hosszú távú beépítéséhez és az átfogó közlekedésre nevelési feladatok megvalósításához – a projekt lezárulta után is – nyújt segítséget. A módszertani anyaghoz tartoznak továbbá a programban a korábbi évek során résztvevő óvodák által megküldött jó gyakorlatok és ötletpályázatok, foglalkozásvázlatok is, további ötleteket adva az óvodáknak a kreatív és sikeres megvalósításhoz. A módszertani anyag a program első évétől kezdődően folyamatosan bővül az óvodák által küldött jó gyakorlatokkal. A 2020. évben összeállításra került egy úgynevezett induló módszertani csomag is, mely a korábbi években tudáshiányosságként felmerülő témákat dolgozza fel. 2016-2018. között minden évben a program keretében meghirdetésre került egy Ötletpályázat is, mely során az óvodák a megadott témához illeszkedve beküldhették saját közlekedésre nevelési jó gyakorlataikat, foglalkozás-ötleteiket, illetve elképzelésüket arról, hogy hogyan hasznosítanának egy KRESZ-pályát. Az 5 nyertes óvoda díja egy komplett udvari KRESZ-pálya felszerelés volt. A program megvalósítása után, a résztvevő óvodák elnyerték a „Biztonságos Óvoda” címet, mely azt hivatott tanúsítani, hogy a címet viselő intézmény a közlekedésre nevelést fontos témának tekinti, az megjelenik nevelési tevékenységeiben, valamint kiemelt figyelmet szentel a gyermekek biztonságos közlekedésre való felkészítésének. A címet az óvodák plakett formájában kapták meg, mely kihelyezhető az intézmény épületére.
List the actions you carried/are carrying out 
Date 
Thursday, 2 June, 2022

Evaluation

What has been the effect of the activities? 
2016 óta már több mint 1000 óvoda vett részt a programban, ez nagyjából 70 ezer óvodás gyermek elérését és több mint 400 aktív közlekedési koordinátor felkészítését jelentette országszerte. Ezek az intézmények beillesztették a nevelési programjaikba a közlekedésre nevelést, és nemcsak a programban részt vett óvodások, hanem a jövőben oda járó gyermekek közlekedésre nevelése is megvalósulhat, a program fenntarthatóvá vált. A gyermekek tudásszintjének felmérésére úgynevezett monitoring kérdőívek kerültek megküldésre, amelyeket a gyermekekkel a tevékenységek megkezdése előtt és a program megvalósítása után kellett kitöltetni. A kérdőíveket óvodánként 10 olyan nagycsoportos korú óvodás töltötte ki, akik részt vettek a foglalkozásokon. A kérdőívek segítségével nemcsak a program hatékonyságának mérése történhetett meg, hanem képet kaphattunk arról is, hogy milyen szintű az óvodás gyermekek közlekedési tudása. A felvett monitoring kérdőívek eredményei alapján elmondható, hogy ebben a korban a gyermekek még igen magas ismeretszinttel rendelkeznek a közlekedés terén. A megvalósított foglalkozásokat megelőzően is 80% fölötti tudásszint volt mérhető, ez az arány azonban a foglalkozások megtartása után több, mint 87,75% ra nőtt. A gyermekek ismeretszintje a foglalkozásokat követően minden közlekedésbiztonsági témakörben – átlagosan 10,7%-kal nőtt. Az eredmények alapján a pedagógusok által végzett közlekedésre nevelés hatékonyabbá vált, az óvónők fontos gyakorlati segítséget kaptak a kötelezően megvalósítandó közlekedésbiztonsági oktatáshoz és azok kiegészítésére.
Please briefly explain why your initiative is a good example of improving road safety. 
A kiskorban kezdett és később egymásra épülően folytatott hatékony közlekedésre felkészítés jótékony, hosszútávú társadalomformáló hatásokkal bír, hiszen a gyerekek nemcsak kicsiként közlekednek biztonságosan, hanem, ha valóban hatékony az oktatás, akkor beleivódik a viselkedésmintájukba, amit felnőttkorukra is magukban hordoznak, sőt, továbbadják környezetüknek és saját gyerekeiknek is. Így a biztonságos közlekedésre nevelés segít megalapozni a Vision Zero céljának elérését. Az EU LEARN programja által megállapított alapelvek egyike a folyamatos és egymásra épülő magas szintű közlekedésre nevelés fontosságát emeli ki. Már óvodáskortól fontos az intézményes közlekedésre nevelés, mely biztosítja, hogy minden gyermek egyformán megkapja a szükséges tudásanyagot, elsajátítsa a megfelelő közlekedői viselkedést és attitűdöket függetlenül a családja szoci-ökonómiai státuszától. Fontos az életkorhoz igazított jó minőségű tananyagok és eszközök biztosítása az intézmények számára. A Biztonságos Óvoda program ezeknek az alapelveknek, céloknak felel meg azzal, hogy egységes és szakmailag megalapozott oktatást biztosít az óvodáskorú gyermekek számára a megfelelő segédanyagok, képzés biztosításával, az óvodapedagógusok közlekedésre nevelési tevékenységének támogatásával. Az óvodák megkapták a program során kidolgozott oktatási anyagokat, segédleteket, beillesztették nevelési programjukba a közlekedésre nevelést, így a program hosszútávon megvalósítható. A program módszertana könnyen adaptálható más országokban is, ahol a köznevelés során a kötelező közlekedésre nevelés hatékonyságának növelését tűzik ki célul. A Biztonságos Óvoda cím, és a pedagógusok munkáját támogató segédanyagok kellő motivációt nyújtanak az intézmények számára a programban való részvételhez. Fontos az intézmények országos eléréséhez az érintett hatóságokkal, oktatási központokkal való együttműködés lehetősége.
How have you shared information about your project and its results? 
Tanulmány készült a program végrehajtásáról és eredményeiről az Innovációs és Technológiai Minisztérium számára a program kezdete óta évente. A KTI honlapján és facebook oldalán, az ORFK (Országos Rendőr-főkapitányság), az óvodák, önkormányzatok, helyi tv-k honlapján jelentek meg cikkek a Biztonságos Óvoda programról és annak eseményeiről, eredményeiről. Emellett a KTE Közlekedéstudományi Egyesület szakmai folyóiratába készült cikk a programról. A média megjelenések, felhívások, beszámolók biztosították a program országos megismertetését. például: https://kozlekedesbiztonsag.kti.hu/hany-ovoda-buszkelkedhet-biztonsagos-cimmel/ https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/baleset-megelozes/aktualis/biztonsagos-ovodak https://www.szolnoktv.hu/hirek/biztonsagos-ovodak