MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Good Practice

Good practice submission

  1. Hrvatski
  2. Български

Good practice submission

Please describe the main road safety challenges/problems you have addressed or are addressing. 
Основният проблем/въпрос, върху който е съсредоточена дейността на органите на пътна полиция в Република България, е планиране и провеждане на дейности, целящи ограничаване на пътнотарнспортния травматизъм.През 2016 г. на територията на страната са регистрирани 7404 тежки пътнотарнспортни произшествия (ТПТП) със 708 загинали и 9374 ранени. Броят на загиналите през 2015 г. е същият - 708, като през 2014 г. той е бил 660, а през 2013 г. и 2012 г. - по 601.Отчита се и увеличаване на травматизма при уязвимите групи участници в движението по пътищата, които съгласно българския Закон за движението по пътищата (ЗДвП) са: пешеходците, водачите на двуколесни пътни превозни средства, престарелите хора и децата.Другият проблем е насочен към създаване на условия за преодоляване на негативното обществено отношение към дейността на пътните полицаи в следствие на: а) внедряването на нови методи за контрол; б) внедряване на автоматизирани технически средства и системи с елиминиране до минимум на субективните фактори при прилагане на административнонаказателната отговорност; в) установени няколко случая на корупционно поведение на полицейски служители, довели до загуба на доверието към пътните полицаи.
What are your objectives? 
Планиране: Провеждане на Седмица за превенция на детската пътна безопасност и Ден на превенцията в съчетание с Националния конкурс "Пътеан полицай на годината"
Цел 1: Ангажиране на всички държавни институции, органи и организации с отношение към пътната безопасност в дейностите по откриването на учебната година и осигуряването на безопасността на движение на децата
Цел 2: Повишаване знанията и уменията на всички участници в движението по пътищата с особен акцент върху уязвимите групи – деца и възрастни хора, с цел изграждане на по-безопасни и правилни модели за поведение на пътя
Цел 3: Промяна на общественото отношение/мнение към дейността на пътните полицаи.

Project activities

List the actions you carried/are carrying out 
Date 
Friday, 1 September, 2017 to Saturday, 30 September, 2017
Name of action 

За изпълнение на първата цел: Ще се ангажират държавните институции, органите на местното самоуправление и неправителствени и бизнес организации с отношение към пътната безопасност в дейностите по подготовката за откриването на учебната година и осигуряването на безопасността на движението по пътищата на подрастващите чрез провеждане на Седмица за превенция на детската пътна безопасност.Целта ще бъде постигната чрез използване на комбинация от традиционен и иновативен механизъм, описана по-долу:През месец август отдел "Пътна полиция" при Главна дирекция "Национална полиция" към Министерството на вътрешните работи създава организация за активизиране на териториален принцип на всички органи, имащи отношение към осигуряване безопасността на децата в началото на учебната година с акцент върху безопасността на движението по пътищата. Разпореждат се мерки за изпълнение, които се включват в акцията на полицията "Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!", която е с 20-годишна традиция. В рамките на акцията се извършва цялостен оглед на районите на детските и учебните заведения, като за установените пропуски се сезират компетентните органи. В районите на детските градини и училищата се проверяват наличието и целостта на пътните знаци и маркировка, обезопасителните ограждения и системи, осветителните системи и др., гарантиращи безопасността на децата. Планира се провеждането на полицейски операции и с органите на образованието се съгласуват графици за изнасяне на беседи по безопасност на движението по пътищата с родители и деца в началото на учебната година. През месеците септември и октомври - в класовете от 1 до 4, а до края на учебната година и в класовете от 5 до 12.През последните три години се прилага нов подход при организиране на дейността по обезпечаване сигурността на децата и техните близки в началото на новата учебна година, която в Република България се открива на 15 септември. От 2014 г. седмицата преди 15 септември се обявява за Седмица за превенция на детската пътна безопасност. Целта е през този 7-дневен период е: да се извърши контрол на изпълнението на възложените задачи за обезопасяване на зоните около детските и учебни заведения; да се популяризира акцията "Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!", като се призоват всички участници в движението по пътищата да вземат активно участие в мероприятията; да се акцентира върху предстоящия засилен полицейски контрол за спазване на ЗДвП; да се призоват родителите да планират най-безопасните маршрути от дома до училище и обратно и др.   За изпълнение на втората цел:Ще се използват различни механизми за повишаване знанията на всички участници в движението по пътищата за изграждане на по-безопасни и правилни модели за поведение на пътя. Целта ще бъде постигната чрез провеждане на Ден на превенцията по подобие на прилагания през последните 3 години подход:Денят на превенцията е кулминацията на Седмицата за превенция на детската пътна безопасност. Провежда се в съботния ден на Седмицата в съчетание с Националния конкурс "Пътен полицай на годината".От 2014 г. по покана на отдел "Пътна полиция" при Главна дирекция "Национална полиция" към Министерството на вътрешните работи в Деня на превенцията като партньори се включват Държавната агенция за закрила на детето (специализираният орган по закрила на деца); отделите за закрила на детето; регионалните управления по образованието; Българският Червен кръст; Съюзът на българските автомобилисти и множество други федерации, асоциации; неправителствени  и бизнес организации с отношение към пътната безопасност. Основни медийни партньори са Българската национална телевизия и Българското национално радио.В Деня на превенцията се отварят открити приемни/щандове на пътната полиция и партньорите. Изцяло безплатно: се предоставят консултации и превантивни информационни брошури и материали; извършват се справки в автоматизираните системи на пътна полиция за наличие на актове и фишове за извършени нарушения, техния статус (не/връчени, не/платени, анулирани и др.) и наличие на контролни точки; проверка с технически средства за алкохол в дъха, за дълбочината на протектора на гумите на моторните превозни средства; възможност за разглеждане и тестване на техническите средства, с които са оборудвани полицейските автомобили и мотоциклети; преминаване на препятствия с очила, симулиращи употреба на алкохол или наркотични вещества; изложба на детски рисунки от конкурси по темата; демонстрации и уроци за оказване на долекарска помощ на пострадали при ПТП; майсторско управление на велосипед на полигон с елементи от приложното колоездене и по правилата на FIA; демонстрации на рокерски мотоциклети и облекла от партниращи рокерски клубове и др. За изпълнение на третата цел:Широкият спектър на дейността на пътните полицаи ще се представи по едновременно традиционен и в същото време атрактивен начин с цел привличане на общественото внимание и интерес. По този начин ще се достигне до промяна на отношението към полицейската работа.Целта ще бъде постигната чрез провеждането на наложилата се практика за представяне на дейността на пътната полиция чрез открити демонстрации по регламента на Националния конкурс "Пътен полицай на годината":От 1992 г. отдел "Пътна полиция" при Главна дирекция "Национална полиция" към Министерството на вътрешните работи организира Национален конкурс "Пътен полицай на годината". В него участват само младши автоконтрольори (пътни полицаи, осъществяващи контрол на движението по пътищата). Състезават се отбори от по двама полицаи от всички 28 областни дирекции на Министерството на вътрешните работи, като дирекцията-домакин има право на два отбора. Отличават се победителите в отделните дисциплини - отборно и индивидуално, както и в комплексната надпревара. Комплексният победител в индивидуалното класиране получава приза "Пътен полицай на годината". Състезателите полагат тест по специализирана подготовка върху ЗДвП, изпит по стрелба с пистолет, демонстрират теоретични и практически знания по оказване на долекарска помощ на пострадали при ПТП, конкурират се в майсторско управление на мотоциклет и автомобил.Практическите изпити по долекарска помощ и майсторско управление на мотоциклет и автомобил се провеждат на открито пред обществеността. След приключването на изпита желаещите граждани може да преминат полигоните със собствени превозни средства.Националният конкурс "Пътен полицай на годината" се съчетава през последните 3 години с Деня на превенцията и се превръща в празник за населението.Избирането всяка година на различна полицейска дирекция за домакин на конкурса и Деня на превенцията води до естествено ежегодно увеличаване броя на целевата аудитория. Чрез широкото отразяване на събитията от местни и национални медии се постига популяризиране на дейността на пътната полиция. Същевременно, по иновативен начин се интерпретира темата за високия пътнотранспортен травматизъм, като се търсят интересни начини за включване на различни по възраст и интереси хора в процеса по ограничаването му. Съчетаването на Седмицата за превенция на детската пътна безопасност, Деня на превенцията и Националния конкурс "Пътен полицай на годината" се явяват основен механизъм за постигане на поставените цели и възможност за доказване ефективността от прилагането на добри практики в дейността по превенция на безопасността на движението по пътищата.     

Evaluation

What has been the effect of the activities? 
Оценяването ще се базира на оценката преди и след практиката, целяща ограничаване на пътнотранспортния травматизъм и повишаване на общественото доверие към пътните полицаи, като се включи и текущо наблюдение
How have you shared information about your project and its results? 
Чрез използваните до момента начини - медии, интернет и други социални мрежи, информационни страници и бюлетини на Министерството на вътрешните работи и партньорите, форуми като семинари и конференции, като се използват и нови възможности. Ще се използва и предоставената от Европейската харта за пътна безопасност възможност за информиране между членовете на хартата
How many people did you reach/have you reached? 
Who carried/carries out the evaluation activities? 
Internal evaluation
When did/will you carry out the evaluation? 
Before, after and continuous monitoring
Please list the indicators you use to measure success 
Обективни: Ограничаване броя на ПТП, загиналите и ранените; намаляване броя на нарушенията на ЗДвП; запазване и при възможност – увеличаване броя на участниците в нашата дейност; популяризиране на дейността чрез различни средства за комуникация
Субективни: Увеличаване на познанията по безопасност на движението по пътищата; промяна на общественото отношение към дейността на пътна полиция и прилагането на закона в цялата му строгост; подобряване на навиците и културата на движение по пътищата
Please describe the evaluation tools you use (i.e. surveys, interviews, focus groups, etc.) 
Анкета с 4-те целеви групи, обект на интервенцията - деца; родители; други участници в движението по пътищата; полицаи-състезатели;участия във форуми,семинари;медийно участие;сезиране по компетентност за отстраняване на пропуските;беседи с деца и родители

Supporting materials