MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Good Practice

Enhancing Urban Traffic Safety Using Geofencing

  1. Lietuvių
  2. English

Enhancing Urban Traffic Safety Using Geofencing

Organisation details

City of Gothenburg, Urban Transport Administration
Local / Public Authority
Contact name 
Malin Stoldt
Telephone number 
+46728557242
Please describe the main road safety challenges/problems you have addressed or are addressing. 
Hastighet är den viktigaste trafiksäkerhetsfaktorn och Göteborgs stad söker nya verktyg för att säkra rätt hastighet. Vi har idag fler än 3000 hastighetsdämpande åtgärder på våra gator och stadens 2500 bilar har, eller kommer att få, ISA installerat. Vi deltar i det nationella forskningsprogrammet för geofencing där ser vi ett nytt verktyg för hastighet, men också för andra viktiga funktioner som tillträde till områden och drivlina. Vi har testat geofencing på olika sätt sedan 2015. Inom den regionala samarbetsplattformen ElectriCity har vi har haft en busslinje i ordinarie trafik med geofencing inom några geografiska områden. Där har geofencinglogiken som styr bussens hastighet lagts in lokalt i bussen. I projekt DIZ2 har vi utvecklat vi möjligheten att föra över data till bussen från t ex trafikkontoret, vilket öppnar för möjligheten att vi som väghållare snabbt kan ändra de geografiska zonerna. I IT-plattformen som har tagits fram inom DIZ2 ligger de hastighetsbegränsade zonerna i områden med många gående och cyklister, till exempel utanför en skola.

Project activities

If you work together with external partners, list the most important partners and briefly describe their role. 
Projektet genomfördes i samarbete med AB Volvo. Det var en förutsättning att samarbeta med en extern part för att testa lösningen från oss som väghållare till överföringen till fordon. AB Volvo har ett system för zonhantering som bland annat kan hantera zoner för hastighet och eldrift. AB Volvo har i sin del av samarbetet utvecklat funktionalitet för att kunna ta emot information om denna typ av zoner från externa parter, vilket är ett komplement till att zonerna skapas direkt i deras zonhanteringssystem.
Please describe the project activities you carried/are carrying out and the time period over which these were implemented. 
Projektet pågick från september 2019 till mars 2022. Följande aktiviteter har genomförts: - Etablering av projektorganisation och samarbete - Ta fram alternativ för IT-arkitektur - Dialog med AB Volvo om datadelning - Dialog inom Göteborgs stad om lämplig plattform för datadelning - Dialog med specialister om tillämpning av informationsmodell för att representera geofence-informationen - Utveckling av den tekniska plattformen - Tester på testbana och på testfordon i verklig trafik - Utvärdering och avslutning
List the actions you carried/are carrying out 
Date 
Monday, 23 May, 2022

Evaluation

What has been the effect of the activities? 
Trafikkontoret och AB Volvo har utvärderat den tekniska lösningen, dvs informationsmodellen som används för att representera geofencet (DATEXII) och accesspunkten där informationen finns att nå (ett API baserat på Microsoft Azure). Båda parter bedömer att den tekniska lösningen fungerar bra, även om DATEXII-formatet upplevs lite för komplext i detta sammanhang. Trafikkontoret upplever att det har varit väldigt smidigt att använda MS Azure för lösningen. Det går snabbt att sätta upp och konfigurera. Lösningen är kostnadseffektiv eftersom det är mycket små datamängder som hanteras.
Please briefly explain why your initiative is a good example of improving road safety. 
Projektets lösning baseras på europeiska standarder samt IT-verktyg som används i många svenska kommuner. Det gör det enkelt för andra väghållare att sätta upp motsvarande IT-plattform, och det gör det möjligt för andra mottagare av geofence-information att ta emot den och tillämpa i flottor och enskilda fordon. Geofencing är ett komplement till befintliga trafiksäkerhetslösningar såsom olika slags fysiska farthinder. Det kan användas dynamiskt utifrån förutsättningarna på en viss plats, en viss tidpunkt eller en viss situation. Det kan t ex användas utanför skolor eller på andra platser där många oskyddade trafikanter rör sig. Göteborgs stad har för avsikt att ställa krav på funktionalitet motsvarande geofencing i kommande upphandlingar av fordon, transporter och transporttjänster som ska användas inom staden. Därmed kan vi öka trafiksäkerheten på ett dynamiskt sätt vilket även ger påverkan på omkringvarande fordon.
How have you shared information about your project and its results? 
Vi sprider kunskap och projektet med hjälp av en film som vi tagit fram tillsammans med AB Volvo. Den används vid kommunikation i sociala medier och i samband med konferenser. Projektet har nämnts vid POLIS-konferensen i Göteborg (december 2021), Årskonferensen inom ITS Sweden (december 2021) och det kommer att presenteras för den nationella FoI-programmet för geofencing (juni 2022) och svenska årliga trafiksäkerhetskonferensen Tylösandsseminariet (september 2022). Ytterligare presentationer är planerade men ännu inte bekräftade.