MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

Politiezone West-Limburg

  1. Hrvatski
  2. Nederlands
What are you doing/aiming to do for road safety? 

1. Wij verbinden ons ertoe metingen uit te voeren volgens de indicatoren gevraagd door de Universiteit Hasselt, en tevens de aanlevering van de gegevens aan de UHasselt te bezorgen.
 
Wij zullen de volgende metingen uitvoeren:
snelheidsmetingen (doorlopend over het ganse jaar) met als indicatoren: locatie, tijdstip, aantal voertuigen, aantal overtredingen...
alcoholmetingen en gordeldracht tijdens acties met eveneens als indicatoren: locatie, tijdstip, aantal ingezette personen, aantal voertuigen, aantal overtredingen... (wordt doorgegeven per actie)
Verder zullen wij de volgende gegevens doorgegeven aan de Universiteit Hasselt:
niet-persoonlijke gegevens van verkeersinbreuken inzake snelheid, alcohol, drugs en gordeldracht (o.a. locatie, tijdstip, aard inbreuk, leeftijdscategorie, tijdstip behaald rijbewijs, soort voertuig...).Dit gebeurt 1x per jaar in januari voor de gegevens van het afgelopen jaar.
niet-persoonlijke gegevens van verkeersongevallen (o.a. locatie, tijdstip, aard ongeval, leeftijdscategorie, tijdstip behaald rijbewijs, soort voertuig, toestand slachtoffers, verzwarende omstandigheden...).Dit gebeurt eveneens 1x per jaar in januari voor de gegevens van het afgelopen jaar.
2. Door permanente monitoring van handhavingsgegevens en gegevens van verkeersongevallen (VKO), zullen wij info verstrekken aan de wegbeheerders zodoende hun beleid te kunnen ondersteunen (infrastructurele maatregelen).
De monitoring gebeurt d.m.v. een GIS-systeem dat elke dag gecheckt wordt. Monitoring omvat o.a. aanmaak van manoeuverdiagram en digitale ongevallenschets, naast de gegevens die uit ISLP (Information System for Local Policeforce) automatisch ingelezen worden.1x per maand zullen wij een analyse uitvoeren van de ongevallen van de voorbije maand en de cumul van het lopende jaar maken.De informatieuitwisseling met de wegbeheerders verloopt via e-mail, met documenten (foto’s, manoeuverdiagrammen, analyses) om de problemen te staven.

Beneficaries 
10
charter your road saftey problem(s) 

Het aantal letselongevallen stagneert de laatste jaren, en kent zelfs een lichte stijging in 2010. Extra inspanningen zijn nodig om de Belgische doelstelling (500verkeersdoden in 2015) te kunnen bereiken. Zonder grondige infrastructurele aanpassingen zal de verkeersonveiligheid verder toenemen.

Your knowledge