MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout

  1. Hrvatski
  2. Nederlands
What are you doing/aiming to do for road safety? 

De Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout ondertekent het “Europees Handvest voor de Verkeersveiligheid” en verbindt zich ertoe om gedurende de komende 3 jaar volgende acties uit te voeren :
 
1.Wij hebben sedert vele jaren een goed onderbouwd verkeersactieplan, waardoor verkeersveiligheid voor ons een kerntaak is. Wij verbinden ons ertoe om dit verkeersactieplan onverminderd uit te blijven voeren. De klemtoon van het verkeersactieplan ligt op de aanpak van de oorzaken van ongevallen en op het verminderen van het letselrisico; snelheidscontrole, drug- en alcoholcontrole en controle op gordeldracht zijn hierbij prioritair.
Wij besteden jaarlijks 3664 manuren aan deze controles en 1448  manuren aan de bevordering van de veiligheid van de zwakke weggebruiker in het algemeen.
 
2.Wij verbinden ons ertoe de nodige analyses uit te voeren van de ongevallen om de zwarte punten te detecteren. De analyse van de ongevallen op deze zwarte punten moet ertoe leiden dat de betrokken partners de nodige maatregelen nemen ten einde de verkeersveiligheid er grondig te doen verhogen.
Wij screenen elk ongeval dat gebeurt in onze Politiezone.   Als uit deze screening blijkt dat op een bepaalde plaats opvallend veel ongelukken gebeuren, dan maken wij een uitgebreide analyse van deze  ongevallen, waarbij we tot 5 jaar terug gaan in de tijd.   De analyse moet de oorzaken van de ongevallen achterhalen. Na de detectie van de oorzaken van de ongevallen stellen wij een actieplan op om deze oorzaken deels of volledig weg te werken.  Indien er zich politionele maatregelen opdringen zullen wij intern onze Politiezone gepaste maatregelen nemen.  Indien infrastructurele maatregelen zich opdringen zullen wij met de wegbeheerder rond de tafel gaan zitten, hen motiveren en advies verstrekken met oog op verbetering van de infrastructuur en uiteindelijk ook de verkeersveiligheid. Het aantal analyses dat wij zullen maken is sterk afhankelijk van wat de screening van de ongevallen zal opleveren.
 
3.Wij verbinden ons ertoe de nodige sensibiliserende en preventieve acties te ondernemen om de verkeersveiligheid in de toekomst  te bevorderen.
 
Wij hebben het dan over:
a.    georganiseerde, gerichte controles op gebruik van de veiligheidsgordel, waarbij wij ook gebruik zullen maken van de tuimelwagen om de overtreders te  overtuigen dat de veiligheidsgordel best gedragen wordt;
b.    jaarlijkse grootscheeps opgezet project om de schoolkinderen te motiveren zich veilig en zichtbaar door het verkeer te bewegen; dit jaar is dit in samenwerking met externe partners, die de kinderen bij voortdurend goed verkeersveilig gedrag belonen met recreatieve cadeaus, zoals bvb. een gratis bezoek aan een pretpark, e.a.
c.    jaarlijkse deelname aan de verkeersdag. Dit is een initiatief van de gemeentebesturen, de Politie en bedrijven om alle zesdejaars leerlingen te verzamelen naar een plaats waar ze kunnen kennis maken met zes verschillende workshops rond verkeersveiligheid, zoals bvb. de dode hoek-problematiek.
d.    Deelname aan (veiligheids-)beurzen,  autoluwe zondagen,
e.    Aanbod aan de lagere scholen om hun kinderen verkeerslessen te komen geven, zoals veilig oversteken, dode hoek, hoe veilig is mijn schoolomgeving,
f.     Aanbod aan de middelbare scholen om hen scholieren veilig te leren omgaan met de gevaren van het verkeer, en het autorijden op zich, gezien zij zich al meer zelfstandig bewegen door het verkeer.
 
Eigenlijk zijn wij voortdurend bezig met preventieve en sensibiliserende acties.  Hierbij werken de verkeersdienst en de cel preventie nauw samen. Onze preventieve acties of projecten  beperken zich echter niet alleen tot alcoholgebruik, gordeldracht en snelheid, maar richt zich tot elk deeldomein wat de verkeersveiligheid ten goede kan komen (bvb. het dragen van een fietshelm en/of fluorescerend vestje).

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge