MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

"Пази се !" изграждане на елементарни представи за пътното движение и създаване на умения за безопасно придвижване

  1. Dansk
  2. Български

Основите на общата култура и безопасно поведение се поставят още в предучилищна възраст.В детската градина децата се обучават само като пешеходци,придружавани от възрастни,но въпреки това,те са участници в движението и като такива трябва да умеят да се движат и пазят.В ЦДГ"Детелина" гр.Тервел,главна цел на обучението по безопасно движение по пътищата е изграждането на конкретни умения за безопасно движение и поведение по улиците на града.Проведените педагогически ситуации са обвързани с темите "Нашата улица и Улично движение" с основна задача разширяване на представите и затвърдяване на понятията-улично платно,тротоар,пешеходна пътека,пешеходец,кръстовище,светофар;формиране култура на поведение при движение;уточняване на правилата и осъзнаване на необходимостта от тяхното спазване.Възпитателно образователният процес се осъществява в тясна интеграция с останалите образователни направления:Изобразителни дейности-рисуване и апликиране на светофар;Конструктивно техническа дейност-улица с тротоари,коли и светофари;Физическа култура-каране на велосипед,Музикална култура -песнички и музикални игри -горе -долу,ляво-дясно и др.Освен това ние провеждаме практически упражнения,игрови ситуации и наблюдения в реална среда,изискващи спазване на определени правила и за безопасно движение,съобразно конкретната пътна характеристика.Във връзка с темата "Пази се" провеждаме и различни развлечения- спортни празници,състезания, видеофилми и др.