MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) - Belgian Road Research Centre (BRRC)

  1. Hrvatski
  2. Nederlands
What are you doing/aiming to do for road safety? 

 
Het OCW verbindt zich ertoe acties te ondernemen om het veiligheidsniveau van Belgische weginfrastructuur te verbeteren. Deze acties hebben voornamelijk betrekking op de volgende thema’s:
 
-          methoden voor veiligheidsdiagnose;
-          aangepaste infrastructuur en weginrichtingen voor kwetsbare groepen van weggebruikers;
-          wegvoorzieningen om de verkeersveiligheid te verbeteren;
-          verticale en horizontale wegbebakening;
-          geleideconstructies;
-          passieve veiligheid;
-          een begrijpelijker wegbeeld;
-          oppervlakkenmerken van wegconstructies;
-          bijdrage van “slimme” transportsystemen (ITS);
-          veiligheid tijdens wegwerkzaamheden.
 
Het gaat voornamelijk om twee soorten van acties.
 
1.         Verspreiding van de onderzoeksresultaten van het Centrum of van zijn Europese partners onder vakmensen in de Belgische wegenbranche
 
-          Methoden
 
o          Opleiding.
o          Informatieverspreiding.
 
-          Middelen
 
o          Publicatie van artikelen in het trimestriële tijdschrift van het OCW en andere vakbladen.
o          Andere OCW-publicaties zoals synthesen, handleidingen en publicaties op de website van het Centrum.
o          Organisatie van of medewerking aan studiedagen en opleidingen.
 
-          Indicatoren
 
Aantal artikelen, publicaties, eigen studiedagen of studiedagen van derden waaraan het OCW meewerkt over de bovenmelde thema’s.
 
Aantal van dergelijke acties: ongeveer vier per jaar.
 
 
2.         Technische bijstand (op aanvraag) aan wegbeheerders, bedrijven en adviesbureaus
 
-          Methoden
 
o          Technische adviesverstrekking.
 
-          Middelen
 
o          Technische en documentaire bijstand.
o          Normensteunpunt (materialen en weguitrusting).
o          Nationale technische werkgroepen.
 
-          Indicatoren
 
Aantal dossiers voor technische en documentaire bijstand en aantal raadplegingen van de website van het Normensteunpunt over de bovenvermelde thema’s.
 
Aantal technische bijstanden: ongeveer twintig per jaar.
 
Het doelpubliek van deze acties zijn ongeveer tweeduizend personen (ressorterende en steunende leden van het OCW) in de gewestelijke wegbeherende besturen, plaatselijke overheden, bedrijven, adviesbureaus enz.
 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge