MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

OKRA, Trefpunt 55+

What are you doing/aiming to do for road safety? 

Met dit project wenst OKRA op een relatief korte termijn een grote groep ouderen de mogelijkheid te geven om hun kennis over het verkeer op te frissen.
Reflectie over de eigen verkeersdeelname en over concrete verkeersknelpunten wordt tijdens deze sessies niet uit de weg gegaan. De deelnemers aan de OKRA-verkeerslessenkrijgen een beter zicht op de (nieuwe) verkeersregels en leren hun eigen gedrag aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Zo worden tevens het aantal verkeersslachtoffers bij ouderen verder beperkt.
 
Korte voorstelling van het initiatief:
 
- Gedurende de periode september 2010 tot eind december 2011 zal in 100 Vlaamse gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een initiatief genomen worden. Om een goede spreiding te garanderen, streven we naar gemiddeld 20 projecten per provincie.
- In totaal brengt ons dit op een honderdtal initiatieven. Deze worden gemeentelijk georganiseerd. Een redelijke spreiding wordt vooropgesteld. De rekrutering van de deelnemers gebeurt door de regio’s en Algemeen.
- Gemiddeld wordt gerekend op een 100-tal deelnemers per lessenreeks. Op deze wijze worden ongeveer 10 000 ouderen bereikt die het volledig programma (4 halve dagdelen) effectief volgen.
 
Hiervoor werd volgende methodiek uitgewerkt: 
 
 - Een PowerPointPresentatie met veel animatie als ondersteuning van de lessenreeks van vier sessies. De presentaties worden stelselmatig aangepast aan de meest recente versie van de wegcode.
- De gepensioneerde lesgevers zijn experts in de materie en spelen praktijkgericht en met kennis van zaken in op het verkeersgebeuren van elke dag. Anekdotes en elementen uit de eigen beroepservaring zijn daarbij heel belangrijk.
 - De presentaties bevatten tal van foto’s van verkeerssituaties uit de onmiddellijke omgeving. Dit verhoogt de interesse van en herkenbaarheid voor de deelnemers.
- Er is telkens mogelijkheid tot schriftelijke vraagstelling. De vragen worden gebundeld en behandeld tijdens de laatste sessie.
- De lesgevers maken ook (in beperkte mate) gebruik van documentatie en dvd’s van het BIVV (Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid).
- Het registreren van de aanwezigheden op een deelnamekaart (afstempelen) en het verstrekken van een certificaat na het volgen van de vier sessies is een bijkomende motivatie voor de deelnemers.
- De lessenreeks wordt opengesteld voor alle ouderen (ook niet-leden van OKRA) en er wordt samengewerkt met de plaatselijke politiekorpsen en de gemeenten of steden.
 
De lessenreeks omvat vier sessies, telkens met een duurtijd van ongeveer 2 uur. Volgende thema’s worden hierbij overlopen:
 
- Het alfabet van de wegcode
Hoever staat het met mijn kennis van de wegcode, de verkeerstekens en -regels? In dit luik wordt kennis bijgebracht over de soorten verkeersborden, tekens van de agent, de voorrang aan rechts, verkeerslichten, gedragsregels in het verkeer.
- De zachte weggebruiker
Mijn gedrag als zachte weggebruiker in het verkeer (voetganger en fietser), mijn plaats op de openbare weg, het inschatten van de gevaren, fietsen in groep, de dodehoek-problematiek… 
- Mijn wagen, mijn vrijheid
In dit luik worden de individuele documenten, de verplichte en niet-verplichte boorddocumenten en uitrusting van de wagen behandeld (met speciale aandacht voor het Europees aanrijdingsformulier). Er wordt een politiecontrole en een ongeval gesimuleerd.
- Samen op weg
Hoe gedraag ik mij als autobestuurder, als fietser en als voetganger in het verkeer in wederzijds respect? In dit luik wordt het defensief gedrag in het verkeer benadrukt, de zware overtredingen, de gordeldracht, aangepaste snelheid, remafstanden, reactietijden, afslaan naar links en naar rechts, stilstaan en parkeren.
 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge