MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
content

Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IDM), Universiteit Gent

  1. English
  2. Nederlands
What are you doing/aiming to do for road safety? 

Via wetenschappelijk onderzoek, wil het IDM de middelen aanreiken waarmee het beleid, doelgroepen en actoren, de onveiligheid kunnen terugdringen. Dit betekent dat het wetenschappelijk onderzoek niet afstandelijk kan zijn maar een diepe betrokkenheid moet hebben in het bereiken van de verkeersveiligheidsdoelstelligen.
Wij willen de impact van het wetenschappelijk onderzoek dermate vertalen dat zowel het beleid als de verkeersdeelnemers op een eenvoudige manier er kennis kunnen van nemen.
Het IDM heeft als stelregel dat wetenschappelijke onderzoeksresultaten maximaal moeten gecommuniceerd worden naar het grote publiek, de actoren en het beleid.
 
Wij willen dit doel bereiken door gebruik van een passende communicatiestrategie om de wetenschappelijke onderzoeksresultaten op een begrijpbare wijze ruim te verspreiden.
Dit kan gebeuren op de klassieke manieren (artikels, brochures...) Wij zullen echter ook andere, meer tot de verbeelding sprekende technieken aanwenden, zoals het actief betrekken van de media bij de publicatie van de resultaten, het effectief demonstreren van de mogelijkheden, pro-actieve deelname aan debatten, scholen...
 
Wij informeren de pers op regelmatige wijze over onze onderzoeksresultaten. Dit leidt tot een directe wisselwerking met de pers waardoor deze op regelmatige basis de mening van het IDM vragen over mobiliteit en verkeersveiligheid. Op deze wijze kan een goed infospreiding verzorgd worden en wordt beetje bij beetje het draagvlak voor bepaalde maatregelen versterkt. Klassieke publicaties in vaktijdschriften kunnen het doelpubliek (politie, administraties, buurtcomités...) overtuigen om bepaalde maatregelen te implementeren.
 
Wij zullen samenwerken met bepaalde actoren (voetgangersbeweging, fietsersbond, reizigersbond, automobielverenigingen, milieuvereningen,...) om bij te dragen tot het versterken van het draagvlak.
 
Wij zullen in een permanent proces communiceren over onze onderzoeksresultaten met de actoren en het beleid. Het is onze bedoeling om de onderzoeksresultaten voldoende draagkracht en impact te geven zodat de maatschappij verkeersveiliger kan worden. In deze strategie richten we ons op zowel de uitvoerende macht (ministers) als de wetgevende macht (hoorzittingen in parlementen).
 
Heel eenvoudig uitgedrukt, willen wij de wetenschappelijke resultaten "populariseren".
 
Duur van dit engagement: 3 jaar.
 

charter your road saftey problem(s) 

 

Your knowledge