MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
Member Events

Βιωματικά εργαστήρια - Εxperiential workshops on road safety

  1. Magyar
  2. Български
Sat, 03/10/2018 - 00:00 to Sun, 06/10/2018 - 00:00
megara

Ο οργανισμός μας μετά από επικοινωνία με εκπαιδευτικούς σχολείων β/μιας εκπαίδευσης αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της έλλειψης γνώσης των εφήβων στο κατά πόσο ο μηχανολογικός εξοπλισμός έχει σχέση με την οδική ασφάλεια και κυρίως η μετάβαση από το ποδήλατο σε μηχανοκίνητο όχημα μας καθιστά υπεύθυνους για την ασφαλή κυκλοφορία των παιδιών μας. Our association after the communication with the teachers of the secondary grade schools we decided to face up the problem of teenagers loss of knowledge as regards the mechanical equipment is referring to the road safety and specially the motivation from the bicycle to the auto move machine sets us responsible for the road safety of our children. Σκοπός μας είναι να εκπονήσουμε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τις γνώσεις που πρέπει να έχει ‘ένας έφηβος προκειμένου η μετάβαση από τη χρήση ποδηλάτου σε μηχανοκίνητο όχημα να είναι ασφαλή και ομαλή τόσο για αυτόν όσο και για τους άλλους χρήστες της οδού. Our porpoise is to elaborate an educational system referring in the knowledge’s that a teenager must have in case of the motivation from the bicycle to the auto move machine must be safe and normal so for him as for the other users of the road. Στόχος μας είναι οι συμμετέχοντες μαθητές να ενημερωθούν μέσω βιωματικών εργαστηρίων στις εξής κατηγορίες : Our goal is to update the participant students by the experiential workshops in the following sections. Μηχανολογικά έξυπνα συστήματα αυτοκινήτων που προάγουν την παθητική και την ενεργητική ασφάλεια Mechanical smart systems cars that promote the passive and the active safety. Χρήση οχήματος φιλική προς το περιβάλλον – οικολογική οδήγηση Invironmentaly friendly usage of the car – ecological driving. Ποια η σχέση των ελαστικών με την οδική ασφάλεια What is the relation between the elastics and the road safey. Οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο και προϋποθέσεις χρήσης ΛΕΑ Driving in a highway and the licenses usage of the emergency lane . Σωστή χρήση μοτοσικλέτας και εξοπλισμός του αναβάτη Correct usage of the motorbike and the equipment of the rider . Ποια η σχέση ενός αγωνιστικού οχήματος με ένα συμβατικό όχημα What is the relationship of a race car (rally) with a family car . Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος οχήματος είναι οδική ασφάλεια Te periodic technical control of the car is the road safety. Αναγκαίος εξοπλισμός αυτοκινήτου το τρίγωνο ασφαλείας – φαρμακείο – πυροσβεστήρας Necessary car equipment the safety triangle- pharmacy – fire extinguisher . Αποφασίσαμε να εντάξουμε πρόγραμμα οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής σε μαθητές δευτεροβάθμιας διότι είναι αυτή η ηλικιακή ομάδα που μεταφέρετε η σκέψη της από την οδήγηση του Ποδηλάτου σε μηχανοκίνητο όχημα (μηχανάκι - αυτοκίνητο). We decided to set up the road safety and driving treatment project to students of the secondary grade school cause this is the aging team that influences the thought from driving the bicycle to the car. Η δράση αυτή θα αποτελείται από δύο βασικά μέρη. This actions consists of tow basic parts. Στο πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθεί ομιλία διάρκειας 15΄λεπτών από εξειδικευμένα άτομα με θέμα «Η σωστή μετάβαση από το Ποδήλατο σε μηχανοκίνητο όχημα». In the first parts wil be completed a speech during 15 min by experts with the sections of the correct motivation from the bicycle to the car. Το δεύτερο μέρος θα ονομάζεται «Μετά το ποδήλατο, τι;». Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες μαθητές θα χωριστούν σε οκτώ ομάδες των δεκαπέντε ατόμων περίπου. Οι ομάδες αυτές θα παρακολουθήσουν κυκλικά οκτώ εργαστήρια διάρκειας 15 λεπτών έκαστο. Βάση του χρονοδιαγράμματος στο διάστημα των 90 λεπτών θα έχουν διέλθει άπασες οι ομάδες από τα εργαστήρια. The second part will be called < After the bicycle what?>> . Specifically the participant students will be separated in 8 teams of 15 people. This teams will watch 8 workshops during 15 min each of them. According to the timetable in the maintain f 90 min all the teams will come forward from them workshops. Έμπειρος οδηγός αγώνων του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα αναλύσει στους μαθητές ποια η διαφορά των δύο ζωνών, ποια η διαφορά του αναλογικού με το αγωνιστικό αυτοκίνητο (ράλι) , στη συνέχεια έμπειρος μηχανικός ελαστικών θα αναλύσει στους μαθητές την αναγκαιότητα ελέγχου της πίεσης των ελαστικών , πότε και που πρέπει να αντικαταστήσουμε τα ελαστικά, πως να ελέγχουμε αν ένα ελαστικό είναι το κατάλληλο για το όχημά μας και πως αλλάζουμε ένα θραυσμένο (σκασμένο) ελαστικό. An expert racing driver of the driving athletics will analyze to the students what is the deference between the two lanes , what is the deference between the analogical and the racing car , moreover an expert elastic engineer will analyze to students the controls necessity of the pressure of the elastic , where and when must replace the elastics , how to control if an elastic is suitable for our car and how we change a damaged elastic. Επίσης εκπρόσωπος του οργανισμού μας θα παρουσιάσει τους λόγους χρησιμότητας του φαρμακείου, του τρίγωνο ασφαλείας αλλά και του πυροσβεστήρα , καθώς και μέλος της Ολυμπία Οδού θα αναλύσει την αναγκαιότητα της Λ.Ε.Α. καθώς και τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά την ''παράνομη χρήση της'', πότε μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε, ποια οχήματα μπορούν να κινηθούν σε αυτή. Also a of our organization will presents the reasons of the usage of the pharmacy , the triangle of safety and the fire-extinguisher as a member of Olympia Odos will analyze the necessity of emergency lanes as and the problems what vehicles can move on it . Έμπειρος εκπαιδευτής οδηγών θα ενημερώσεις τους μαθητές για την οικολογική οδήγηση και για τις προϋποθέσεις απόκτησης άδειας ικανότητας οδήγησης και Εξειδικευμένα μέλη μέσα από παραδείγματα θα αναλύσουν στους μαθητές τη χρήση του δικύκλου, τους κινδύνους, την ασφαλή οδήγηση και την αξία της χρήσης κράνους , επίσης μηχανολόγος μηχανικός θα ενημερώσει τους μαθητές για τον απαραίτητο περιοδικό τεχνικό έλεγχο τον οχημάτων ότι συμμετέχει στην αποφυγή οδικών συγκρούσεων . An expert driving trainer will update the students for the ecological driving and for the licenses of acquisition a driving ability license and expert members of the associations will analyze to students the usage of the motor-bike the dangers , the safe driving and the value of the usage of the helmet. Also , mechanical engineer will update the students for the necessary periodic technical control of the cars that participates in the avoiding of road crass. Τέλος μέλος της Hyundai Ελλάς θα ενημερώσει τους μαθητές για τα έξυπνα συστήματα οδικής ασφάλειας και ιδιαίτερα της ενεργητικής ασφάλειας των οχημάτων της . Finally a member of a car company named Hyundai Hellas will update the students as regards the smart systems of the road safety and specifically the active safety of her cars. Όλα τα εργαστήρια θα είναι βιωματικά γιατί με αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα κατανοήσουν καλύτερα τα γνωστικά θέματα και ταυτόχρονα θα μπορέσουν να αντιληφθούν σε πραγματικές συνθήκες τους κινδύνους είτε ως μελλοντικοί οδηγοί είτε ως επιβάτες. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί σε εξωτερικό διαμορφωμένο χώρο στην περιοχή της Δυτικής Αττικής , όπου θα προσέλθουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί , είναι ΔΩΡΕΑΝ η συμμετοχή όλων. All the workshops will be experiential because with that way the students will understand better the cognitive issues and at the same time will able to understand in real conditions the dangers . This action will happen in a foreign place of our city , where the students are well come and the teachers as well . The participation is free. Ο οργανισμός μας προώθησε και προωθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω ΜΜΕ , διαδίκτυο , δημιουργία βίντεο μικρού μήκους αλλά και μέσω έντυπου υλικού που διανέμεται στους συμμετέχοντες αλλά και στους εξωτερικούς συνεργάτες. Our association processed and process the educational program of the social media , the internet , the creation of a small durance video and paper content will be deliver to the participants ant to the foreign collaborators . Θα αξιολογήσουμε την επιτυχία της δράσης μέσω ερωτηματολογίου που δίνετε στους συμμετέχοντες πριν την παρέμβαση σε σχέση με τα αποτελέσματα του ίδιου ερωτηματολογίου μετά από ένα μήνα τους τέλους της παρέμβασης . Με αυτό τον τρόπο μέχρι σήμερα διαπιστώσαμε ότι οι έφηβοι αφομοιώνουν μέσω των βιωματικών εργαστηρίων τις ελλιπείς γνώσεις που ε΄χαν πριν την παρέμβαση και μας καθιστά χαρούμενους ώστε να θεωρήσουμε επιτυχημένο αυτή την πρακτική. Also , we will evaluate the success of the actions via a questioner we give to the participants. With this way until today we understood that teenagers learn via the experiential workshops the incomplete knowledge’s that had before the interventions and that makes us happy to say this method successful . Τα εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε και συνεχίζουμε είναι το ερωτηματολόγιο αλλά και οι συνεντεύξεις των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών . The tools we used and we continue using are the questioner and the interviews of the students and also the teachers .