MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
About the Charter

Ár Misean

Is í an Chairt Eorpach um Shábháilteacht ar Bhóithre, a bhfuil an Coimisiún Eorpach i gceannas uirthi, an suíomh sochaí sibhialta is mó ar ann dó faoin tsábháilteacht ar bhóithre. Go dtí seo, thug breis is 3,800 aonán phoiblí agus phríobháideacha ceangaltas don Chairt gur chuir siad gníomhartha agus tionscnaimh sábháilteachta ar bhóithre i gcrích a bhí dírithe ar a gcuid ball, ar fhostaithe agus ar chuid eile na sochaí sibhialta.

Threisigh na gníomhartha seo cultúr na sábháilteachta ar bhóithre ar fud na hEorpa, chuir siad feabhas ar chur amach na ndaoine faoi chúiseanna timpistí agus chabhraigh siad le bearta agus réitigh coisctheacha a chruthú.

 

 

Tá pobal éagsúil na Cairte déanta as comhlachtaí, cumainn, údaráis áitiúla, institiúidí taighde, ollscoileanna agus scoileanna. Tugtar fíoraitheantas do gach aonán a bhfuil ceangaltas tugtha aige agus bíonn a gcuid gníomhartha le feiceáil go poiblí ar ár suíomh gréasáin, rud a chuireann ar chumas daoine eile bheith ag foghlaim agus spreagadh a fháil.

 

 

Go sonrach, tá sé d’aidhm ag an gCairt na rudaí seo a leanas a dhéanamh

 

 

• Cumainn, ollscoileanna, comhlachtaí de gach cineál agus gach méid, agus údaráis áitiúla ón Eoraip a spreagadh agus tacú leo le gníomhartha a chur i gcrích ar mhaithe leis an tsábháilteacht ar bhóithre san Eoraip.

 

 

• Aitheantas a thabhairt don mhéid a dhéanann an tsochaí shibhialta le cur leis an tsábháilteacht ar bhóithre.

 

 

• Baill sochaí sibhialta a éascú le heolas a fháil agus a roinnt maidir le ceisteanna sábháilteachta ar bhóithre san Aontas Eorpach.

 

 

• Fíordhialóg a éascú d’aistriú taithí agus cleachtais sábháilteachta ar bhóithre ag gach leibhéal rialachais san Aontas Eorpach.

 

 

Le chéile tá ról suntasach curtha i gcrích againn san iarracht uile-Eorpach leis na bóithre a dhéanamh níos sábháilte. Is é misean na Cairte Eorpaí um Shábháilteacht ar Bhóithre anois ná an pobal seo a spreagadh, a fhostú agus a leathnú amach, agus é mar fhís deiridh againn líon na dtaismí ar bhóithre a laghdú faoi 2020.