MOBILITY AND TRANSPORT
European Road Safety Charter
About the Charter

Naše poslání

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu, kterou vede Evropská komise, je největší platformou občanské společnosti, pokud jde o bezpečnost silničního provozu. K dnešnímu dni se k chartě zavázalo více než 3800 veřejných i soukromých subjektů, které podnikají akce zaměřené na bezpečnost silničního provozu a iniciativy zaměřené na své členy, zaměstnance a zbytek občanské společnosti.

Tyto akce posilují v celé Evropě kulturu bezpečnosti silničního provozu, zlepšují obecné vědomosti o příčinách dopravních nehod a pomáhají vytvářet preventivní opatření a řešení.

 

 

Rozmanitou komunitu členů charty tvoří společnosti, sdružení, místní orgány veřejné správy, výzkumné instituce, univerzity a školy. Všem subjektům, které se k chartě zavázaly, se dostává skutečného uznání a jejich akce jsou viditelně zveřejňovány na naší internetové stránce, což ostatním přináší poučení a inspiraci.

 

 

Cílem charty je konkrétně

 

 

• povzbuzovat a podporovat evropská sdružení, školy, univerzity, společnosti všech typů a velikostí a místní orgány, aby podnikaly akce v zájmu bezpečnosti silničního provozu v Evropě;

 

 

• oceňovat přínos, který má pro bezpečnost silničního provozu občanská společnost;

 

 

• usnadňovat složkám občanské společnosti získávání a sdílení vědomostí o otázkách bezpečnosti silničního provozu v Evropské unii.

 

 

• usnadňovat skutečný dialog v zájmu přenosu zkušeností a postupů z oblasti bezpečnosti silničního provozu na všech úrovních veřejné správy v Evropské unii.

 

 

Společně hrajeme významnou úlohu v celoevropském úsilí o větší bezpečnost našich silnic. Posláním Evropské charty bezpečnosti silničního provozu je nyní tuto komunitu dále povzbuzovat, podporovat a rozšiřovat, a to s konečným cílem snížit do roku 2020 počet úmrtí v důsledku dopravních nehod.